1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur Eftermontering i Karlstad AB, org. nr 556986-1882, ("Eftermontering”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Eftermontering tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Eftermontering, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av kundkonto (” Kontoinnehavare”).

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Eftermontering i Karlstad AB är personuppgiftsansvarig för dess behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Eftermontering är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av kundkonto på eftermontering.se.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på vår webbplats, använder dig av vår support, besöker eftermontering.se eller ett event som vi anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med oss. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Eftermontering i Karlstad AB och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden.

3.3 Om du är kontoinnehavare samlar Eftermontering in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. Eftermontering samlar även in uppgifter om dig under tiden du är kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med vår webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. Eftermontering behandlar även uppgifter som Eftermontering från tid till annan ges tillgång till genom ditt kundkonto. Som kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mina sidor”.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund hos Eftermontering

De personuppgifter Eftermontering samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer & e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Registreringsnummer
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av eftermontering.se
4.2 För dig som är Kontoinnehavare

De personuppgifter Eftermontering samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kontoinformation
 • IP-adress och information om din användning av Eftermonterings webbplats
 • Information om vilka av våra varor, erbjudanden, tidsbokningar eller event du varit intresserad av
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav
 • Titel och attesträttighet
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Eftermontering

Eftermontering behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Eftermontering dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post/e-post avseende Eftermonterings varor och tjänster;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- & kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.2 För dig som är Kontoinnehavare

Utöver uppräkningen ovan behandlar Eftermontering personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:

 • Administrera kontoinnehavet;
 • Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara varukorg, förifyllda uppgifter, fler betalningsalternativ, smidigare hantering av ärenden och reklamationer och möjlighet att hantera flera adresser;
 • Tillhandahålla specialerbjudanden;
 • Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Eftermontering baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Eftermontering samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Eftermontering behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Eftermontering ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

8. Profilering

8.1 Eftermontering kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är Kontoinnehavare. Om du är Kontoinnehavare analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och ev. tidsbokningar/event ni anmält er till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa Eftermonterings kundtjänst eller genom att kontakta support@eftermontering.se. När Eftermontering mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Eftermontering kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Eftermonterings rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9.2 Eftermontering sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Eftermontering.

9.3 Eftermontering sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett kundkonto.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Eftermontering kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till samarbetspartners, transportörer samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster.

10.2 Tredje part som Eftermontering lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Eftermontering och dess samarbetspartners produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Eftermonterings avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Eftermontering om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Eftermonterings rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4 Eftermontering kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Eftermonterings leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Eftermontering vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

11. Ändring av integritetspolicy

11.1 Eftermontering har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Eftermontering kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Eftermontering innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Eftermontering via telefon/e-post.

12. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Eftermontering har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. Dina rättigheter

13.1 Eftermontering ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Eftermontering kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att av begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

13.4 Eftermontering kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.7 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till support@eftermontering.se. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

15. Kontaktinformation

15.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Klicka här för kontakt.

1. Allmänt

1.1 Kundkonto är Eftermontering i Karlstad AB:s (”Eftermontering”, ”vi”) sätt att erbjuda särskild service, personliga erbjudanden och förenklad administration för sina trogna kunder genom att tillhandahålla personliga erbjudanden anpassade till kontoinnehavaren, spara uppgifter om dig och dina köp samt erbjuda enklare administrering av nya köp. För att registrera dig som kontoinnehavare hos Eftermontering (”Kontoinnehavaren”, ”du”) behöver du godkänna dessa villkor för kontoinnehav. För företag avser begreppet ”Kontoinnehavare" såväl företaget som dess representanter.

2. Konto

2.1 Krav för kundkonto

2.1.1 Fysiska personer som är 18 år eller äldre med en fast adress samt e-postadress kan registrera sig som Kontoinnehavare på eftermontering.se.

2.1.2 Det kostar ingenting att bli Kontoinnehavare till kundkonto.

2.2 Registrering

2.2.1 Vid skapande av kundkonto krävs godkännande av dessa villkor. Kontoinnehavaren har registrerats i Eftermonterings system och ett kundkonto har öppnats via vår webbplats.

2.2.2 Som bekräftelse på registreringen skickar Eftermontering en bekräftelse per e-post till den e-postadress som du angett.

2.3 Uppsägning och avslutande av konto

2.3.1 Eftermontering kan säga upp ditt kundkonto och ogiltigförklara eventuella rabatter och erbjudanden vid missbruk, annat otillbörligt beteende eller om Eftermontering KD AB annars finner det nödvändigt på grund av olämplig användning av kontot utan att någon ersättningsskyldighet uppstår och utan att meddela detta på förhand. Med missbruk avses bland annat brott mot dessa villkor, bedrägerier eller bedrägeriförsök samt förfalskning, ändring, försäljning eller olovlig överlåtelse av handlingar, såsom rabattkoder eller värdekuponger, till annan person. Eftermontering meddelar i så fall dig skriftligen om uppsägningen av kontoinnehavet, orsaken till uppsägningen och eventuell ogiltigförklaring av erbjudanden och rabatter.

2.3.2 Du kan när som helst säga upp ditt kundkonto genom att kontakta Eftermonterings kundtjänst.

2.3.3 Du som Kontoinnehavare är skyldig att meddela Eftermonterings kundtjänst om eventuella namn- och adressändringar. Du som Kontoinnehavare ska vidare hålla dig underrättad om eventuella ändringar i dessa villkor för kundkonto. Information om förändringar hittar du på Eftermonterings webbplats.

2.3.4 Eftermontering förbehåller sig rätten att avaktivera kundkontot, om inga aktiviteter och/eller inköp har registrerats på kundkontot under de senaste två åren.

2.3.5 Eftermontering förbehåller sig rätten att avsluta ett kundkonto som har felaktiga kontaktuppgifter, om inte Kontoinnehavaren har meddelat sina nya kontaktuppgifter inom 12 månader från det att kontaktuppgifterna ändrades.

3. Avtalstid

Ditt avtal om kundkonto gäller tillsvidare. Om du varit inaktiv på ditt kundkonto genom att inte ha loggat in, besökt vår webbplats eller klickat på någon av de länkar som vi skickat till dig och ditt senaste registrerade köp ägde rum för mer än 24 månader sedan kan vi komma att avsluta ditt kundkonto.

4. Eftermonterings behandling av personuppgifter

När du registrerar dig som Kontoinnehavare kommer Eftermontering att behandla personuppgifter om dig. Behandlingen kommer att ske i enlighet med ovanstående integritetspolicy.

5. Personliga erbjudanden och marknadsföring

5.1 Eftermontering utlovar att skicka information till dig om Eftermontering och personliga erbjudanden via SMS/MMS, telefon, e-post och fysisk post. Erbjudanden och marknadsföring till dig anpassas efter dina uppgifter, dina vanor, ditt köpbeteende för att säkerställa att du får relevant information och relevanta erbjudanden från oss som är intressant för dig. Information om hur du använder vår webb, vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till eller produkter du bokat tid för montering av, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav analyseras för att kunna tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

5.2 Du har rätt att när som helst motsätta dig att dina uppgifter används för direktmarknadsföring genom att kontakta Eftermontering. Kontaktuppgifter finner du längst ned i dessa villkor.

6. Anpassning av förmåner och erbjudanden

6.1 Eftermontering har rätt att ge olika Kontoinnehavare olika förmåner och erbjudanden. Detta innebär att Eftermontering inte är skyldig att ge samma förmåner till alla Kontoinnehavare. Olika förmåner kan till exempel ges enbart till Kontoinnehavare med visst inköpsmönster, viss inköpsvolym eller till Kontoinnehavare som bor inom ett visst geografiskt område.

7. Ändring i villkoren

7.1 Dessa villkor för kundkonto gäller i den form som de är publicerade på Eftermonterings webbplats. Eftermontering har rätt att när som helst göra ändringar för ert kundkonto, dessa villkor eller hur erbjudanden utformas eller tillhandahålls.

7.2 Om villkoren för kundkonto ändras kommer ändringarna att publiceras på Eftermonterings webbplats, där vid var tid tillämpliga villkor är publicerade. Ändringar av villkoren för kundkonto träder i kraft tidigast 30 dagar efter att Eftermontering informerat om ändringarna på Eftermonterings webbplats. Vid publicering av ändrade villkor kommer Eftermontering att informera om ändringarna, när dessa träder i kraft samt skälen till ändringarna. En Kontoinnehavare som inte accepterar de ändrade villkoren kan säga upp sitt kundkonto med omedelbar verkan.

7.3 Utöver vad som följer av tvingande lagstiftning, ansvarar Eftermontering inte för eventuella förluster (inklusive förlorade förmåner eller sämre förmåner) till följd av förändringar av dessa villkor och Eftermontering är inte heller på något sätt skyldig att ersätta Kontoinnehavare eller tredje part för sådana förluster.

8. Villkorens tillämplighet

8.1 Dessa villkor reglerar inte köp som genomförs inom ramen för Eftermonterings webbshop eller fysiska butiker. Kontoinnehavaren måste alltid informera sig om och följa Eftermonterings Allmänna Försäljningsvillkor, om inget annat uttryckligen anges i dessa villkor. Vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på Eftermonterings webbplats.

9. Tvister

9.1 Eventuella tvister gällande kundkonto som inte har gått att lösa genom överenskommelse mellan parterna, ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Kontoinnehavaren kan, för att lösa tvisten utanför domstol, vända sig till Allmänna reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.


Cookies på eftermontering.se

Den här webbplatsen använder sig av kakor (sk. cookies) för att göra din vistelse på eftermontering.se så bra som möjligt. Nedan kan du läsa om vad en kaka är och hur vi använder dem.

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som aktuell webbplats begär att spara på din dator. Kakor används på de flesta webbplatser för att besökaren ska få tillgång till diverse funktioner.

Två typer av kakor

1. Sparar en textfil lokalt under en längre period, kakan har då ett utgångsdatum. Den används t.ex. för att tala om vad som är nytt sedan det senaste besöket. Efter kakans utgångsdatum raderas den automatiskt när du återkommer till den webbplats som skapat den.

2. Saknar utgångsdatum och lagras endast temporärt. Kakan finns lagrad under tiden surfar på den aktuella webbplatsen för att t.ex. hålla reda på vilket språk du har valt. Dessa sessionskakor lagras inte under en längre tid på din dator utan försvinner i samband med att du stänger webbläsaren.

Hur används kakor hos eftermontering.se?

Vi använder kakor för att

 • Låta din webbläsare minnas om du handlar som privat- eller företagskund.
 • Låta din webbläsare minnas om du loggat in på 'Din sida' och automatiskt hålla dig inloggad.

Ytterligare information hittar du hos Post- och Telestyrelsen.

Webbplats

eftermontering.se är utvecklad med senaste version av HTML5 och jQuery. För att få ut det mesta av den tänkta surfupplevelsen så bör du därför använda en uppdaterad webbläsare. Webbläsare som stöds är:

 • Internet explorer 9.0 eller senare
 • Google Chrome 6.0 eller senare
 • Mozilla Firefox 4.0 eller senare
 • Opera 11.1 eller senare
 • Safari 5.0 eller senare

För att eftermontering.se ska fungera optimalt krävs att du har cookies och javascript aktiverat.

Undvika cookies

Om du önskar att undgå användning av cookies ställer du in din webbläsare till att inte acceptera cookies automatiskt. Se webbläsarens hjälpsidor för inställningar. Observera att om du väljer att välja bort cookies kan en del funktioner på eftermontering.se utebli. Vid användning av cookies på eftermontering.se kan utomstående endast få tillgång till de om detta krävs för att genomföra tjänster åt Eftermontering Karlstad AB (t.ex anonym statistikinsamling). Genom att använda webbplatsen samtycker du till användandet av cookies.


Kontakt

Om du har frågor om innehav av kundkonto eller om du vill säga upp ditt kundkonto, klicka här för kontakt:

Eftermontering i Karlstad AB
Skårevägen 63
653 50 Karlstad